MÅL 4 – EN ÅTERBLICK

MÅL 4 – EN ÅTERBLICK

Som ett led i vår verksamhet värderar vi allt innehåll utifrån FN:s 17 globala mål, belyser dessa för besökare på Storm och anordnar evenemang kopplade till dessa mål. 

Under september och oktober har Storm arbetat med att belysa de globala målen med extra fokus på mål 4 – God utbildning för alla. Vår förhoppning har varit att öka vetskapen och att inspirera studenter och medarbetare vid Malmö universitet till att forma idéer och lösningar för en hållbar framtid. Nedan följer en sammanställning över detta arbete.

Forskarfönstret

Malmö universitet är grundat på medmänskliga, demokratiska och akademiska värden som har vuxit fram ur idéer om det öppna samhället, yttrandefrihet och kritiskt tänkande. Vi har hög kvalitet i vår utbildning och forskning där vi i samverkan med andra samhällsaktörer skapar, delar och sprider kunskap för att förstå, förklara och tillsammans utveckla samhället. 

Storms Forskarfönster är en kartläggning av  en del av den forskning som bedrivs på Malmö universitet med koppling till mål 4 – God utbildning för alla. Den fysiska utställningen hänger på Storm året ut. Har du inte möjlighet att ta dig Storm har vi även tagit fram en digital version som du hittar här.

Bild på utställningen

Låt oss tala om mål 4

Malmö universitet arbetar aktivt med de 17 globala hållbarhetsmålen. För att få en inblick i hur vi som universitet arbetar med mål 4 bjöd vi in Patricia Staaf, föreståndare för Centrum för akademiskt lärarskap och Per Linde-Laursen, dekan på fakulteten för Lärande och samhälle, för att dela med sig av sina tankar kring målet i relation till Malmö universitet.

Metodbuffé

Den 17 september bjöd Storm återigen in alla medarbetare vid Malmö universitet till en metodbuffé – denna gång med fokus på undervisning. Läs mer om upplägget här!

Storm Talk: Kvinnor inom teknik – vad är problemet?

Andelen kvinnor som antas till svenska ingenjörsprogram ligger idag mellan 25 och 30 procent, samtidigt var andelen kvinnor inom IT- och telekombranschen bara 28 procent 2018. Trots att konkurrensen är låg och lönerna höga söker sig inte fler kvinnor till branschen. Vad är egentligen problemet?

Den 18 september bjöd Storm in till ett Storm Talk för diskussion om vad som krävs för att locka fler kvinnor till teknikyrken. Mer information om eventet hittar du här!

How to make an impact as a student

För att tydliggöra de olika supportsystemen på Malmö universitet som finns tillgängliga för studenter i förhållande till innovation, samverkan och entreprenörskap bjöd Storm den 10 september in studenter till en introduktion kring ämnet. Läs mer om varför, och om vilka som deltog här!

Informationskampanj

Visste du att det enligt skolverket kommer att krävas 23 700 nybörjare på lärarutbildningen varje år för att täcka examinationsbehovet av lärare i Sverige fram till 2031? Det innebär att ungefär en fjärdedel av eleverna som går ut gymnasiet måste börja på lärarutbildningen varje år fram till 2031.

Utifrån fakta likt den ovan skapades en informationskampanj för att informera om fakta och statistik kring utbildning idag. Informationen placerades ut runt om på universitetet i form av små ”Visste du att-kuber”, vilka senare även sammanställdes digitalt.

Bild som visar exempel på några av de kuber som skapades.

LIT

Slutligen belystes även det nya forskningsprogrammet Disciplinary literacy and inclusive teaching (LIT), genom en kort film.

Storm lyfter mål 9

Storm lyfter mål 9 – Hållbar industri, innovationer & infrastruktur

Som ett led i vår verksamhet värderar vi allt innehåll utifrån FN:s 17 globala mål, belyser dessa för besökare på Storm samt anordnar evenemang kopplat till dessa mål. Under hösten 2019 fortsätter Storm sitt arbete med att belysa Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen, via bl.a. evenemang, utställningar och metoder. Förhoppningen är att öka vetskapen kring målen och samtidigt inspirera studenter och medarbetare vid Malmö universitet till både idéskapande och lösningsorienterade praktiker för en hållbar framtid. 

Innovation och teknologiska framsteg är nyckeln till att finna hållbara lösningar för såväl ekonomiska som miljömässiga utmaningar. Det bidrar dessutom till att skapa nya marknader och arbetstillfällen som kan bidra till en effektiv och jämlik resursanvändning. Att investera i hållbara industrier, forskning, miljövänlig teknik och innovation är således extra viktiga verktyg för att skapa bättre förutsättningar för en hållbar utveckling. Läs mer på globalamalen.se.

Med fokus på mål 9, lyfter Storm under november och december fram forskning vid Malmö universitet som på ett eller annat sätt berör hållbar industri, innovationer och infrastruktur. I november arrangeras årets andra Stormathon på Storm – en innovationsdag för studenter med fokus på ett mer hållbart arbetsliv. I december har Henric Johnson, innovations- och forskningsråd på Sveriges ambassad i Washington DC., bjudits in för ett Storm Talk där han bl.a. kommer att reflektera kring det politiska landskapet samt forskning och innovation i Sverige och USA. Vidare kommer vi att lyfta innovation och forskning på Malmö universitet i relation till målet via Storms webbplats och sociala medier.

Följ oss på Facebook och Instagram för alla uppdateringar kring mål 9!

STORMATHON INTERN

I sin framtida yrkesroll kommer studenter ofrånkomligen att stöta på utmaningar och problem som behöver adresseras. Att under sin utbildning få verktyg för att hantera dessa är således nödvändigt. På Storm har vi därför under hösten arbetat fram en metodprocess som utmanar studenters problemlösningsförmåga i syfte att ge studenter metoder och verktyg för att omvandla utmaningar och problem till lösningsförslag.

Processen som hämtat inspiration från vårt innovationsdags-koncept Stormathon testades för första gången nu i höst av studenter från Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet. Momentet lades in som en del av VFU-kursen och studenterna uppmanades att, med utgångspunkt i ett underlag för problemförståelse som Storm tagit fram, uppmärksamma utmaningar på den arbetsplats de befann sig på under sin VFU. Efter praktikperioden samlades studenterna på Storm för en intensiv heldag som fick namnet Stormathon intern. I grupper bearbetade de några av de utmaningar som fångats upp ute på arbetsplatserna, via övningar och metoder för problemförståelse, idégenerering, idéurval, konceptualisering och presentationsteknik. Lösningsförslagen presenterades sedan som korta pitchar i slutet av dagen för handledare och övriga studenter.

Det var kul att äntligen få testa att köra en heldag med idé- och problemlösningsmetodik för en grupp som inte har det som en självklar del av sin utbildning. Det var utmanade, men vi lärde oss mycket inför nästa gång. Nu har vi ett koncept som kan genomföras med fler grupper, sammanfattar Helena Ondrus, metodansvarig på Storm.

Mau innovation fick besök av Curtis R Carlson

Malmö universitet har liksom Sveriges övriga högre lärosäten ett tydligt uppdrag att samverka med det omgivande samhället, informera om sin verksamhet och på så sätt se till att forskningsresultat kommer till nytta. Malmö universitets vision är att bidra till ett hållbart och mer jämlikt samhälle genom forskningsbaserad kunskap, kritisk reflektion och handlingskraft – en handlingskraft som formas av bl.a. samverkan och innovation.

För att stärka Malmö universitets innovationskraft pågår just nu ett arbete med att utveckla universitetets innovationssystem. Som ett led i detta hade Mau innovation förra veckan den stora äran att välkomna den före detta VD:n och koncernchefen för Stanford Research Institute International (SRI), Curtis R Carlson, till en eftermiddag med samtal och diskussion kring innovation och innovationsstöd inom akademien. Carlson, som är pionjär för vad som ofta kallats den mest framgångsrika innovationsprocessen, SRIs Five Disciplines of Innovation, pratade under eftermiddagen om hur man kan forma en innovativ och värdeskapande miljö som tar höjd för hela den vetenskapliga bredden på ett universitet. Punkter som lyftes fram och diskuterades extra var vikten av samarbete, och i synnerhet samarbete mellan olika kunskapsområden samt vikten av samförstånd kring metod och målbild.

I Sverige står vi idag inför stora utmaningar inom en rad olika områden så som klimat, skola, migration och psykisk ohälsa. Tidigare använda metoder och lösningar fungerar inte längre och vikten av innovation och samverkan är viktigare än någonsin. För att kunskap från Malmö universitet ska kunna vidareutvecklas till innovationer som skapar positiva spin-off-effekter för samhället krävs att vi som är verksamma vid universitetet börjar se oss själva i en värdeskapande roll, någon som kan skapa värde för samhället i stort. Detta är sådant som inte sker över en natt, menar Carlson, istället bör det uppfattas som en längre process som både tar tid och samtidigt kräver tålamod och engagemang.

Mau innovation bjuder in till Storm Talk

I listan över världens mest innovativa ekonomier (WIPO:s Global Innovation Index) rankas Sverige just nu som hedersam tvåa, tätt följt av USA på tredje plats. Trots detta dominerar fortfarande USA i Reuters Topp 100, listan över världens mest innovativa universitet, med 46 placeringar bland de 100 första. Hur kommer det sig?

I detta Storm Talk bjuder vi in Henric Johnson, innovations- och forskningsråd på Sveriges ambassad i Washington DC., för att reflektera kring det politiska landskapet och forskning och innovation i Sverige och USA. Hur och varför skiljer sig systemen åt? Vilka möjligheter och begränsningar finns i relation till samarbeten och konkurrenskraft? Helt enkelt: Hur kan Malmö lära av Washington?

>> Anmäl dig här! <<

Henric kommer att finnas med live från Washington DC via länk, och för oss i Malmö erbjuds enklare förtäring på Storm under samtalets gång.

BIOGRAFI

Henric Johnson är Sveriges innovations- och forskningsråd på ambassaden i USA, med uppdrag att främja samarbeten och affärer för svenska innovations- och forskningsaktörer samt att öka intresset för kunskapsnationen Sverige. Han har tidigare varit gästprofessor på Stanford University och senior Wallenberg Fellow vid Nordic Innovation House i Silicon Valley. Han är professor i datavetenskap och tidigare prorektor på Blekinge Tekniska Högskola.

Låt oss prata om Mål 4 – God utbildning för alla

Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Trots det beräknas fortfarande 774 miljoner människor i världen inte kunna skriva och läsa, varav två tredjedelar är kvinnor. Samtidigt visar forskning att inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i alla samhällen.

Hör Patricia Staaf, föreståndare för Centrum för akademiskt lärarskap (AKL), reflektera över Mål 4 och Malmö universitets arbete med målet.

Stormathon November 27 – Apply now!

Dekorativ bild

Problem solver. Team player. Innovator. Analyst. We know that sounds like you – but do you?

Stormathon is the opportunity to participate in an intense, one-day innovation boot camp. Together with students from other programs, you get a case: a real problem from an external organization or company, who will be your client for the day. You will work in tailor-made teams organized to complement each other’s strengths while being coached by experienced innovators and facilitators throughout the whole day. At the end of the day, you will pitch your solution with a chance to win the final prize.

This autumn’s Stormathon will take place on November 27th at Storm Innovation Hub. Skanska is the client and the theme is sustainable working life in the future.

27 November 09:00-21:00 • Application closes November 13th

Application closed!

Find out more about our Stormathon concept here!

GOD UTBILDNING FÖR ALLA

I september lyfter Storm Mål 4 – God utbildning för alla.

Som ett led i vår verksamhet värderar vi allt innehåll utifrån FN:s 17 globala mål, belyser dessa för besökare på Storm och anordnar evenemang kopplat till dessa mål. Under hösten 2019 fortsätter Storm därför sitt arbete med att belysa Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen – genom evenemang, utställningar och metoder. Vår förhoppning är att öka vetskapen och att inspirera studenter och medarbetare vid Malmö universitet till att skapa idéer och lösningar för en hållbar framtid. 

Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Trots det beräknas fortfarande 774 miljoner människor i världen inte kunna skriva och läsa, varav två tredjedelar är kvinnor. Samtidigt visar forskning att inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i alla samhällen.

Läs mer på globalamalen.se

Med fokus på Mål 4, lyfter Storm under september månad forskning vid Malmö universitet som på ett eller annat sätt berör god utbildning för alla. Vi skapar ett Forskarfönster i våra lokaler på Gäddan samt belyser målet på vår webbplats och på sociala medier. Vi arrangerar vårt första Storm Talk med fokus på kvinnor inom teknik och vad som krävs för att locka fler kvinnor till teknikyrken och vi bjuder in alla medarbetare vid Malmö universitet till en Metodbuffé med fokus på undervisning. 

Följ oss på Facebook och Instagram för alla uppdateringar kring Mål 4!

KVINNOR INOM TEKNIK – VAD ÄR PROBLEMET?

KVINNOR INOM TEKNIK – VAD ÄR PROBLEMET? Med Pink Programming & Massive Entertainment

Andelen kvinnor som antas till svenska ingenjörsprogram ligger idag mellan 25 och 30 procent, och år 2018 var andelen kvinnor inom IT- och telekombranschen bara 28%. Trots att konkurrensen är låg och lönerna höga, söker inte fler kvinnor sig till branschen. Vad är egentligen problemet?

I detta Storm Talk bjuder vi in till diskussion om vad som krävs för att locka fler kvinnor till teknikyrken. Frukost ingår!

19 september 09:00-10:00 (frukost från 08:30)

OBS: Anmälan krävs!

Talare: Alice Larsson, verksamhetsledare Pink Programming

Samtalspanel: Kristina Allder, universitetsadjunkt och programansvarig inom datavetenskap, Dorota Gorna, studievägledare på fakulteten för Teknik och samhälle, Linda Malmgren, kommunikationsdirektör på Massive Entertainment

Storm Talk är en samtalsserie producerad av Malmö universitets innovationsmiljö Storm.

Checklist for Sustainable Events

At Storm we wish to contribute to the sustainable development at Malmö University – by offering flexible and creative premises, offering knowledge, skills and support in relation to innovation and idea development and by communicating knowledge-intensive results at the university. 

Storm also seeks to inspire and facilitate multidisciplinary collaborations in order to find new networks where people from different subject areas and backgrounds can meet and take on real-world economic, social and/or environmental challenges.

Furthermore, we aim to set a good example, which is why we have created a sustainability policy as a guideline for our daily work here at Storm. As part of this work, we have created a checklist for how to arrange and facilitate sustainable events – which can be applicable, not only at Storm, but at the university as a whole. 

At Storm we follow the checklist to the letter and our hope is that the list can inspire to more events where the sustainability factor is a natural part of the process – from planning, execution to evaluation. 

Storm’s checklist for Sustainable events